Tietosuoja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (25.5.2018) mukaan rekisteröidylle henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

 

TIETOSUOJA

Merikarvian seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään toiminnan ja tapahtumien järjestämiseksi sekä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita ja asiakkaan nimellistä suostumusta.

Sen tavoitteena on:

  • turvata kaikkien EU-kansalaisten henkilökohtainen tietosuoja
  • lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekistöröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä
  • ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, jotta voidaan vastata teknologian kehitykseen ja globalisaatiooon liittyviin henkilötietojen suojaa koskeviin haasteisiin

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

  • saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista
  • tietojen oikaisemiseen
  • oikeus tietojen poistamiseen eli niin kutsuttu oikeus tulla unohdetuksi
  • oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot rekisterinpitäjältä toiselle (järjestelmästä toiseen)